top of page

WETTELIJKE GARANTIE EN KLACHTENPROCEDURE

De Klant hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en te controleren. Klachten aangaande zichtbare gebreken dienen schriftelijk aan MarosEtti te worden gesignaleerd binnen veertien dagen na de levering.

 

Bij gebreke hieraan wordt de aard van de bestelling geacht aanvaard te zijn door de Klant. Geen enkel protest of bezwaar, van om het even welke aard, kan na het verstrijken van deze termijn nog in aanmerking worden genomen.

 

MarosEtti is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het Product, problemen ingevolge overmacht, en ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welk persoon.

 

Op straffe van verval dient de Klant een beroep te doen op de waarborg voor verborgen gebreken binnen de 14 dagen nadat hij het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze kon ontdekken, en dit bij schrijven.

 

De eventuele vergoeding zal de totale kostprijs van de goederen niet overschrijden.

 

Behoudens wat betreft hetgeen in huidige Algemene Voorwaarden werd beschreven in verband met de zichtbare gebreken en de garantie is MarosEtti niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de verkochte Producten.

bottom of page